دوشنبه 25 مهر 1390

سفر نامه 3

امروز صبح تصمیم گرفتم برگردم،
تا حدودی سر و سامون دادم به افکارم،
سر راه واسه همه سوغاتی خریدم،
خوبم...
خوبِ خوب...
بازم خنده هام از تهِ دل و بلند شدن...
همه چیز رو به راه است و بر وفق مراد است و خــــــوب...

خیلی زودتر از اونی که فکر می کردم به نتیجه رسیدم،و سفر به انتها رسید...

پ.ن:ببخشید که سفر نامه ی پُر باری نداشتم.