دوشنبه 15 آبان 1391

خوب!


من خوبم!


گاهی بالا؛

مثل ابرهایی که بالاترند،

و تازه از اقیانوس ها جان گرفته اند...


گاهی پایین؛

مثل ابرهایی که آنقدر به پایین رسیده اند،

که جان تازه ببخشند


من خوبم!