دوشنبه 29 اسفند 1390

نرم نرمک می رسد اینک بهـــار
الهی؛

با خاطری خسته از اغیار،

و به فضل تو امیدوار،

دست از غیر شسته و در انتظار رحمتت نشسته ام،

بدهی کریمی،

ندهی حکیمی،

بخوانی شاکرم،

برانی صابرم،


الهی؛

احوالم چنان است که می دانی،

و اعمالم چنین است که میبینی،

نه پای گریز دارم،

و نه زبان ستیز،


ای مهربان ترین مهربانان،

بهترین ها را در سال جدید برای من،

خویشانم و دوستانم،

مقدر فرما.


آمین