شنبه 12 شهریور 1390

day dreaming

آیا تو هم در این لحظه به من فکر می کنی؟
آیا تو هم در این لحظه از خودت می پرسی:
آیا تو هم در این لحظه به من فکر می کنی؟