شنبه 4 تیر 1390

فیلِ من!!کسی اگه فیلش یاد هندستون کنه تکلیف چیه؟!
باید یاد هندستون رو از مغزش کشید بیرون یا رفت هندستون؟!