سه‌شنبه 16 فروردین 1390

استفاده کردن در برابر دوست داشتن

پیش نوشت1: این داستانک چند وقت پیش برام ایمیل شد،کمی ترجمه اش ایراد داشت که براتون ویرایشش کردم.بسیار تاثیر گذاره.امیدوارم ازش لذت ببرین.


پیش نوشت2: در ادامه ی مطلب متن انگلیسی داستانک رو هم براتون گذاشتم.استفاده کردن در برابر دوست داشتن


زمانیکه مردی در حال پولیش کردن اتومبیل جدیدش بود کودک 4 ساله اش  تکه سنگی را برداشت و بر روی بدنه اتومبیل خطوطی انداخت.

مرد آنچنان عصبانی شد که دست پسرش را در دست گرفت و چند بار محکم با آچار پشت دست او زد بدون انکه به دلیل خشمش پی برده باشد پسرش را تنبیه نمود.

در بیمارستان به سبب شکستگی های فراوان چهار انگشت دست پسر قطع شد...

وقتی که پسر چشمان اندوهناک پدرش را دید از او پرسید "پدر کی انگشتهای من در خواهند آمد؟"

آن مرد آنقدر احساساتش جریحه دار شده بود که هیچ نتوانست بگوید به سمت اتومبیل برگشت وچندین بار با لگد به آن زد.

حیران و سرگردان از عمل خویش روبروی اتومبیل نشسته بود و به خطوطی که پسرش روی آن انداخته بود  نگاه می کرد. او نوشته بود " دوستت دارم پدر"

روز بعد آن مرد خودکشی کرد...

خشم و عشق حد و مرزی ندارند ومی توانید ( عشق) را انتخاب کنید تا زندگی دوست داشتنی داشته باشید.

این را به یاد داشته  باشید که :

اشیاء برای استفاد شدن و انسانها برای دوست داشتن می باشند

در حالیکه امروزه از انسانها استفاده می شود و اشیاء دوست داشته می شوند.

همواره در ذهن داشته باشید که:

مراقب افکارتان باشید   که تبدیل به گفتارتان میشوند

مراقب گفتارتان باشید که تبدیل به رفتار تان می شود

مراقب رفتار تان باشیدکه تبدیل به عادت می شود

مراقب عادات خود باشیدشخصیت شما می شود

مراقب شخصیت خود باشیدکه سرنوشت شما می شود 

Use vs. love

 

While a man was polishing his new car, his 4 year old son picked up a stone and scratched lines on the side of the car.

In anger, the man took the child's hand and hit it many times not realizing he was using a wrench.

When the child saw his father with painful eyes he asked, 'Dad when will my fingers grow back?'

The man was so hurt and speechless; he went back to his car and kicked it a lot of times.

Devastated by his own actions, sitting in front of that car he looked at the scratches; the child had written 'LOVE YOU DAD

The next day that man committed suicide. . .

Anger and Love have no limits; choose the latter tohave a beautiful, lovely life.

 

remember this:

Things are to be used and people are to be loved.

The problem in today's world is that people are used while things are loved.


Let's try always to keep this thought in mind:


Watch your thoughts; they become words.

Watch your words; they become actions.

Watch your actions; they become habits.

Watch your habits; they become character;

Watch your character; it becomes your destiny